*เทศบาลตำบลวิหารแดง จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญไหว้พระ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล*
กิจกรรมเทศบาลตำบลวิหารแดง
Hacktivis
Hacktivis
อ่านทั้งหมด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,622
เดือนที่แล้ว
89
ปีนี้
3,238
ปีที่แล้ว
13,653

 

สำนักงานเทศบาลตำบลวิหารแดง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

                เทศบาลตำบลวิหารแดง  เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านลำ  ตามราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  73  ตอนที่  45  ลงวันที่  30  พฤษภาคม พ.ศ.  2499  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านลำเป็นเทศบาลตำบลบ้านลำตามพระราชบัญญัติเปลี่ยน แปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  เมื่อวันที่   25   พฤษภาคม  2542  แต่ด้วยพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลำส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอวิหารแดง  และเป็นที่ตั้งของอำเภอวิหารแดง  ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมกับสภาพท้องที่จึงได้ดำเนิน การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตำบลบ้านลำ  เป็นเทศบาลตำบลวิหารแดง    ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลบ้านลำเป็นเทศบาลตำบลวิหารแดง  พ.ศ. 2544  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  118  ตอน  67  ก  ลงวันที่   21  สิงหาคม  พ.ศ.  2544   และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2544  เป็นต้นมา  ปัจจุบันเขตเทศบาลมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  2.25  ตารางกิโลเมตร    โดยมีเขตดังนี้

                  ด้านเหนือ                หลักเขตที่  1  ตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับหลัก

                                                กม.ที่ 51 .500  ของถนนสุวรรณศรไปทางทิศตะวันตก 1 เมตร

                                                จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนสุวรรณศรไปทาง

                                                ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  750  เมตร  ซึ่งเป็นหลักที่ 2

                  ด้านตะวันออก          จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของถนน

                                                สุวรรณศร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะ 3,000 ม.

                                                เป็นหลักเขตที่  3

            ด้านใต้                    จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่  2  และ

                                                หลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  750  เมตร  ซึ่งเป็น

                                                หลักเขตที่  4

                  ด้านตะวันตก           จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันตกของถนน

                                                สุวรรณศร   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลัก  เขตที่  1

1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

                  เทศบาลตำบลวิหารแดง   ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของตัวอำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสระบุรี    ระยะทางห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ  28   กิโลเมตร

                  อาณาเขต     เทศบาลตำบลวิหารแดง   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                  ทิศเหนือ                 ติดต่อกับตำบลบ้านลำ   และตำบลเจริญธรรม

                  ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลวิหารแดง

                  ทิศตะวันออก            ติดต่อกับตำบลคลองเรือ

                  ทิศตะวันตก              ติดต่อกับตำบลหนองสรวง

                  สภาพทางภูมิศาสตร์

                  เทศบาลตำบลวิหารแดง   มีพื้นที่ประมาณ  2.25  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  1,875  ไร่   สภาพพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเพื่อพื้นที่ราบลุ่มมีคลองน้ำไหลผ่าน  3  สาย   มีบึงหนองโพธิ์เป็นแหล่งรองรับน้ำจากภูเขาด้านเหนือ   และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  33   (บ้านหินกอง/นครนายก)   ผ่านกลางเขตเทศบาล

                  เขตการปกครอง

                  เทศบาลตำบลวิหารแดง   มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ  5   ตำบล  9  หมู่บ้าน   ของอำเภอวิหารแดง  คือ

                  หมู่ที่  1,10             ตำบลวิหารแดง

                  หมู่ที่ 1,10,11        ตำบลหนองสรวง

                  หมู่ที่ 1,2                ตำบลเจริญธรรม

                  หมู่ที่ 1                   ตำบลคลองเรือ

                  หมู่ที่ 1                   ตำบลบ้านลำ